जोड तारका

जोड तारका

क्र. तारकांचे नाव तारकासमूह घटकतारकांच्या प्रती दृश्य अंतर
(कोनीय अंतर)
१. गॅमा देवयानी २.२, ५.१ १०.०
२. बीटा शृंगाश्व ४.६, ५.२, ५.६ २.७, ७.२
३. आयोटा कर्क ४.२, ६.६ ३०.७
४. गॅमा कन्या ३.६, ३.६ २.०
५. बीटा हंस ३.१, ५.१ ३४.६
६. गॅमा मेष ४.८, ३.८ ७.८
७. बीटा वृश्चिक २.६, ४.९ १३.७
८. एप्सिलॉन भूतप २.५, ५.२ २.९
९. झाय भूतप ४.८, ६.९ ६.७
१०. अल्फा शामशबल ३.०, ३.५ १९.६
११. गॅमा धनिष्ठा ४.५, ५.५ १०.४
१२. अल्फा मिथुन २.०, २.८ २.२
१३. अल्फा शौरी ३.१, ५.४ ४.६
१४. गॅमा सिंह २.६, ३.८ ४.३
१५. एप्सिलॉन स्वरमंडळ ४.५, ४.७ २०७.८
      ५.०६, ६.०२ २.८
      ५.१४, ५.३७ २.६
१६. अल्फा मीन ४.३, ५.२ २.१
१७. झीटा सप्तर्षी २.४, ४.० १४.४
१८. झीटा मीन ५.६, ६.५ २३.५
१९. थीटा यमुना ३.४, ४.४ ८.५
२०. पाय भूतप ४.९, ५.९ ५.५