तेजस्वी तारका

सूर्यानंतरच्या २० तेजस्वी तारका

क्र.  तारकांचे नाव इंग्रजी नाव दृश्यप्रत अंतर निरपेक्ष प्रत आकाशातील स्थान
१. व्याध Sirius -१.४२ ८.७ १.४१  
२. अगस्ती Canopus -०.७२ ३१२ -५.५३  
३. मित्र Rigil Kentaurus -०.२५ ४.३ ४.३४  
४. स्वाती Arcturus -०.०६ ३६ -०.२  
५. अभिजित Vega ०.०३ २६ ०.५  
६. ब्रम्हहृदय Capella ०.०६ ४२.२ -०.४८  
७. राजन्य Rigil ०.१२ ७७३ -७.०  
८. प्रश्वा Procyon ०.३५ ११.३ २.६५  
९. काक्षी Betalgeuse ०.४६ ४२८ -५.३  
१०. अग्रनद Achernar ०.४९ १४२ -२.७  
११. मित्रक Hadar ०.६६ ५२५ -५.५  
१२. श्रवण Altair ०.७५ १६ २.३  
१३. ऍक्रक्स Acrux ०.७७ ३२१ -४.२  
१४. रोहिणी Aldebaran ०.८७ ६८ -०.७  
१५. ज्येष्ठा Antares ०.९६ ६०४ -५.४  
१६. चित्रा Spica ०.९८ २७० -३.६  
१७. प्लक्ष Polllux १.१५ ३५ १.१  
१८. मीनास्य Fomalhaut १.१७ २३ १.७५  
१९. हंस Deneb १.२६ ३२२९ १.७५  
२०. मिमोसा Mimosa १.२८ ३२५ -४.०