अश्वमुख – Equuleus

इतर तारकासमूह निवडा.

खालील चित्रांवर क्लिक करा.

अश्वमुख - Equuleus

लवकरच इथे माहिती उपलब्ध होईल.